Najczesciej zadawane pytania

Jakie dokumenty należy przedłożyć aby wszcząć postępowanie egzekucyjne?

1. Tytuł wykonawczy: oryginał wyroku zaopatrzony w klauzulę wykonalności.
2. Wniosek o wszczęcie egzekucji, w którym należy wskazać jakie należności wynikające z załączonego tytułu wykonawczego komornik ma wyegzekwować. Należy również podać, jakie sposoby egzekucji komornik ma zastosować (np. egzekucja z wynagrodzenia, ruchomości, rachunku bankowego, wierzytelności etc.). Ponad to podać wszystkie znane informacje na temat dłużnika (nr Pesel, NIP, Dowodu Osobistego) i jego majątku (np. miejsce pracy, bank w którym ma konto etc.).
3. Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika, należy również dołączyć pełnomocnictwo, a gdy wierzycielem jest osoba prawna - także aktualny odpis KRS zawierający informacje o osobach uprawnionych do jego reprezentacji.

Wszelkie dokumenty wymagające potwierdzenia odbioru należy przygotować w dwóch egzemplarzach.

Jaki jest obszar działania komornika?

Zgodnie z art. 8 ust.5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Szczegółowy wykaz miejscowości i ulic stanowiących rewir działania Komornika Sądowego Piotra Wintera znaleźć można w zakładce "O nas".

Jak mogę śledzić przebieg postępowania egzekucyjnego?

Podstawowe sposoby kontaktu z komornikiem to korespondencja pocztowa lub osobiste stawiennictwo w siedzibie kancelarii komornika. Informacje o przebiegu postępowania egzekucyjnego przekazywane są wyłącznie stronom postępowania. Osoby nie będące stroną postępowania powinny złożyć w kancelarii pisemne upoważnienie lub pełnomocnictwo. Możliwy jest również kontakt telefoniczny i drogą elektroniczną, niemniej należy pamiętać, że szczegółowe informacje w sprawie, a w szczególności dane osobowe, stany rachunkowe i wszelkie kwoty rozliczeń nie będą tą drogą przekazywane.

Wierzycieli zachęcamy do skorzystania z nowych możliwości podglądu postępowań prowadzonych przez naszą Kancelarię: Monitor Postępowania Egzekucyjnego oraz Komornik-Online. Usługi te pozwalają wierzycielowi monitorowanie własnych spraw w trybie 24/7 na osobistym komputerze. Zapotrzebowanie na wybraną usługę należy zgłosić Komornikowi lub dostawcy usługi. Niezbędne kontakty znajdują się w zakładce "Kontakt" niniejszej witryny.

Przed kontaktem z komornikiem prosimy przygotować sygnaturę sprawy.